Skip to main content

Full text of "Synodus Mobiliensis secunda, mense Augusti A.D. 1888 celebrata"

See other formats


SYNODUS MOBILIENSIS SECDNDA, MENSE ACGUSTI A. D. 1888, CELEBRATA, A Rmo. 

JEEEMIA 0'SULLIVAN, 

Episcopo Mobiliensl 
MOBILE, ALA.; 

1888. 

PAILY KEGISTEK PRINT. CATHOUC UNIVERSITY 

OF AMERICA LIBRARY 

Washington, D. C. 
Die 6a Aug. A. D, 1888, omnes Sseculares Sacerdotes Dicece^ 
sis Mobiliensis, in Collegio S. Joseph, apud Spring Hill, 
duobus tantum absentibus, ad exercitia spiritualia peragenda, 
Adm. Kev. J. 0'Shanahan, S. J., moderante, convenerunt. 

Feria sexta sequenti, die scil. lOa. Aug., Bmus Episcopus 
Missam celebravit ac SS. Eucharistiam Clero ministravit. 
Missa flnita, prima solemnis sessio Synodi incepta fuit, in 
qua omnes Synodales una cum Epo. professionem Fidei 
emiserunt. 

Horis vero 10. A. M. et 3. P. M. habitee sunt in aula Collegii 
sessiones privatse, prsesidente Epo., qui allocutionem ad 
Clerum habuit et enixe rogavit ut Synodales de statutis in 
Synodo ferendis (quorum exemplaria singulis, abhinc duobus 
mensibus, transmiserat) mentem suam libere et sine scrupulo 
manifestarent. 

Tandem hora 5a, ejusdem diei, in Capella S. Joseph, 
secunda sessio solemnis inchoata est. Benedictione SS. 
Sacramenti a Kmo Episcopo data, Adm. Kev. P. Gautrelet, 
S. J. concionem ad Clerum habuit, et sic absoluta est 
Synodus Mobiliensis secunda. SYNODI SECBETABII FUEBE : 
Adm. Rbv. J. B. Baasen, Adm. Rev. C. T. 0'Callaghan. SYJSiODO ETIAM ADFUEBUNT: Rev. E. Kirwan, 
Rev. W. Lane, 
Rev. J. A. Meurer, 
Rev. R. Fullerton, 
Rev. j. F. Cassidy, 
Rev. J. McCormick, 
Rev. J. Daly, Rev. M. Gardiner, 
Rev. D. Savage, 
Rev. J. P. McCafferty, 
Rev. P. A. 0'Ruilly, 
Rev. F. Tobin, 
Rev. M. Filan, 
Rev. H. 0'Grady, Adm. Rev. J. Lonergan, S. J. Adm. Rev. J. 0'Shanahan, S. J. 
Adm. Rev. Benedict Menges, O. S. B. Legitime abfuerunt Adm. Rev. J. J. Browne and Rev. J. W. Shaw. DE PROMULGATIONE. 

1. Concilia Plenaria Baltimorensia et Provincialia Neo— 
Aurelise ab omnibus ad quos pertinet, stricte et religiose 
servanda sunt. 

2. Statuta Synodi dicecesanae primfe ab Illmo. Joanne 
Quinlan lati et in hoc libello contenta et emendata de novo 
promulgamus, et a sacerdotibus curam animarum habenti- 
bus addis ?enda et servanda prsecipimus. 

Qusedam majoris momenti e Concilio Plenario IIIo. ex- 
eerpimus et ut statuta dicecesana speciatim promulgamus. 

DE CLERO. 

3. Omnes Diceceseos Sacerdotes Solemni Cultu celebra- 
bunt lo. Festutn Immaculatee Conceptionis B. V. M. Pa- 
tronee hujus dicecesis principalis, lse. Classis cum Octava. 
2o. Diem Consecrationis Cathedralis, Dominica Quarta Octo- 
bris sine Octava extra urbem ; in urbe cum Octava. 3o. Fes- 
tum St. Augustini, patroni minus principalis dicecesis— du- 
plex majus. 4o. TitulumproprieeEcclesiae, duplex la3. Clas- 
sis cum Octava. 

Die 20a. Septs. Anniversario Consecrationis Epi. in Missa 
dicenda est Oratio " Deus omnium * * * Pastor," &c. 

Missa de Bequiem die ann. obitus Epi. ultimo defuncti cele- 
branda est pro levamine ipsius animae. 

4. Consultores quatuor, juxta Conc. Plen. Balt. III, Nos. 
17-22, electi bis in anno convenient ut consilium Episcopo 
preebeant. 

5. Consulta Synodo de Bectoribus inamovibilibus juxta 
mentem, C. P. B. III, No. 35, constituendis ; visum est rem 
adhuc non expedire. 

6. Idem dicendum de Offlcialibus Examinatoribus, C. P, B„ 
III, Nos. 23, 25, 187. 6 

7. Omnes Clerici domi et in Ecclesia vestem talarem de- 
ferent, decenter clausam per totam longitudinem. Foris 
vestiantur ut decet clericos et collare, quod romanum voca- 
tur, gerant. 

Stricte prokibentur clerici ne cauponas, &c, (saloons) in- 
grediantur nisi in itinere vel casu necessitatis. 

8. Ancilla sit eetatis maturioris et in domo parochiali ne 
habitent magistrae scholarum vel mulieres junioris aatatis. 

9. Quap sequuntur ex Synodo Richmondensi deprompta 
Clero Diceoesano in Domino commendamus et praBcipimus ; 
" Qui in variis Missionibus Rectores aut Assistentes auctori- 
tate Nostra constituuntur, omni studio in id intendant ut 
tanquam fratres habitent in unum et pro I>ei gloria anima- 
rumque salute certatim laborent. Rectores honorent Assis- 
tentes suos tanquam in Jesu Christi Sacerdotio comparticipes 
et compares, in acquirenda ministerii sacri peritia eos diri- 
gant et animent ; de ipsorum progressu et successu generose 
et sincere gaudeant ; quod ipsis debetur regulariter solvaat. 
Assistentes Rectoribus suis araorem et obedientiam tanquam 
patribus in Christo exhibeant ; bonam ipsorum famam apud 
populum semper foveant ac tueantur; quidquid illis commit- 
titur faciendum aut curandum fideliter impleant ; si quid pro 
animarum bono aut institui aut emendari posse videant, illud 
aperte et confidenter Rectori communicent ; sine ejus autem 
assensu nihil in rebus parochialibus innovent. Cum casteris 
omnibus Dicecesis Presbyteris unusquisque relationes fra- 
ternas excolat; invitatus illis in adjutorium vehire semper 
sit paratus ; in privatis juribus vindicandis non nimis prae- 
ceps sit aut tenax." 

Si quis Rector, quid preeter justum statuerit pro regimine 
sive parochiaB sive domus pastoralis, levamen erit, non in 
jurgiis excitandis et rixis movendis, sed, recurrendo ad 
Ordinarium, cui presbyteri omnia referent, et sincero animo 
patefacient, ejusque sententise ut filii pietatem erga commu- 
Bera Patrem exhibentes parere sint paratt 7 

10. Ecclesia sapienter mandat ut qui curam habent ani- 
marum inter oves sibi commissas resideant. "Nisi de Nos- 
tra licentia propria, ne cuivis liceat Pastori, Missam gregi illi 
commisso debitam, sua absentia omittere, diebus Dominicis 
aut Festivis de prsecepto, extra casum necessitatis gravem. 
quo ad Nos recurri nequit."— (Syn. 1861). Prohibemus ne 
Assistens per totam diem, multo minus ad intempestivam 
noctis horam a domo pastorali absit, nisi cum consensu Eec- 
toris vel ob causam urgentem curse animarum. 

11. Prohibentur Sacerdotes omnes (conc. P. B. III, No. 82) 
ne quaestuosas suo nomine vel sub alieni nominis involucro 
negotiationesexerceant ; ne pro aliis flde jubeant ; ne aliorum 
in negotiis prpcuratores, inconsulto Episcopo, flant; ne 
cujusvis curam ac tutelam, praeterquam suorum, nisi Epis- 
copo consentiente, susci piant. 

12. Sacerdotibus prsecipimus ut neminem unquam e sug- 
gestu vel ex altaris loco notent. Ab increpationibus omnino 
abstinentes vitia insectentur ; sed numquam dentoccasionem 
suspicandi se personas non peccata oppugnare. 

13. Sacerdos sive ssecularis sive regularis, qui hanc Dioece- 
sim, quavis de causa reliquit, eo ipso privatus manet faculta- 
tibus in eadem illi concessis, quamvis postea redeat, donec 
eaedem a Nobis denuo fuerint obtentse. 

14 Libertatis conscientife gratia, concedimus ut omnis 
Sacerdos extraneus qui in propria dioecesi facultatibus ordi- 
nariis praeditus cognoscitur, valeat absolvere Sacerdotem 
Nostras Dioecesis qui in hac ei confiteri elegerit, ac pariter 
omnes personas quae in domo ejus veram habent habitatio- 
nem ; pro his casibus facultates ordinarias confessario con- 
cedimus. 

DE SACRAMENTIS. 

15. Siquidem sancta sancte tractanda sunt, sedulo mission- 
arios monemus de obligatione ritus ac cferemonias bene ad- 
discendi ut idonea Sacramentorum administratio efflciatur. 8 

Ad hunc flnem assequendum, illos seepe ac attente legere 
oportet "Rubricas generales Eitualis Komani," quas, in 
quantum possibile est, servare tenentur. 

16. Parochus vel quivis alius sacerdos ad quem Sacramen- 
torum administratio pertinet, meminisse in primis debet, 
se sancta tractare atque omni temporis momento, ad tam 
sanetee administrationis officium paratum esse oportere. 

Quacumque diei ac noctis hora ad Sacramenta minis- 
tranda vocabitur, nullum officio suo preestando, preesertim sl 
necessitas urgeat, moram interponat. (Kit. Rom.) 

17. In omni Sacramentorum administratione superpelliceo 
sit indutus (Sacerdos), et desuper stola ejus coloris, quem Sa- 
cramenti ritus exposcit, nisi in Sacramento Pcenitentiee oc _ 
casio vel consuetudo aliter suadeat. (Kit. Rom.) 

18. Caveant Sacerdotes semper et preesertim in Sacramen- 
torum administratione ut ab omni, vel levissima, Simoniee 
vel avaritiee suspicione longissime distent ; caveant ne quid, 
occasione Sacramenti administrandi vel administrati, directe 
vel indirecte exigant aut petant ; sed gregi suo paoperi, Jesu 
pauperis amore, gaudeant se pauperes divinee gratiee- largita- 
tem profundere. 

19. In admimstratione Sacramentorum curabit (Sacerdos) 
ut sacra suppellex, vestes, ornamenta, linteatnina et vasa 
ministerii integra, nitidaque sint et munda. (Rit. Rom.) 

20. Olea Sacra asservanda sunt in vasculis argenteis aut 
saltem stanneis bene obturatis ; quee vascula in loco proprio y 
honesto ac mundo, sub clave, ac tuta custodia asserventur. 
(Rit. Rom.) 

21. Rectoribus missionum in.iungimusut libros habeant in 
quibus referant Baptismata, Cbnfirmationes, Matrimonia et 
Defunctos Congregationis. 

DE BAPTISMO. 

22. Baptismus cum sit ad salutem necessarius summo zelc? 9 

procuranduin est ut parentes quam primum infantes suos ad 
fontem baptismalem offerant ne ullus sine Baptismo decedat. 

23. Cum "proprius Baptismi administrandi locus sit Ec-> 
clesia " prohibemus ne istud Sacramentum, extra casum ne- 
cessitatis in sedibus privatis dehinc conferatur. Distantia 
locorum, viarum impedimenta, intempestas aeris, incuria 
parentum et tutorum qui minime se exhibeant sollicitos de 
sorte filiorum aut pupillorum aeterna— hac omnia casum ne- 
cessitatis constituunt. His in adjunctis Baptismus est priva-> 
tim conferendus, ac ceremonise alio tempore in Ecclesia sup- 
plendae. Attamen, si sapienter prseVideatur fore ut baptiz- 
andus in posterum ad Ecclesiam sine gravi incommodo 
asportari nequeat, sacramentum conferre solemniter liceatd 
Hac de re missionariorum conscientiis onus imponimus. 

21. In memoria habeant Sacerdotes Baptismum ab acatho- 
licis collatum summe in dubium esse vocatum. Proinde e 
sectis neo-conversi fere sunt semper sub conditione baptiz- 
andi. In Baptismo ad fidem conversis conferendo istam 
jubemus formulam Professionis Fidei adhibendam, nuper 
Bomee editam. 

25. Quacunque consuetudine in contrarium non obstante s 
stricte prohibemus ne pastores et parentes acatholicos ad- 
mittant sponsores. Bationes palam se monstrant, 

26. Quae de Baptismate Neo-Conversorum edixit Conc. P. 
B. III, Titulus IV, Cap. I, curent omnes ut addiscant et se- 
quantur. 

27. Mandamus ut quae in Bituali Komano de aqua baptis- 
mali, de patrinis et de nominibus imponendis praeseribuntur 
ab omnibus religiosissime serventur. 

28. Curet Pastor ut omnes, praesertim uxores, sponsae efc 
obstetrices modum baptizandi calleant et ut Sacramentum in- 
fantibus in periculo mortis administrent. 

29. Quando in domibus privatis confertur Baptismus cu- 
rent Sacerdotes ut domum reversi statim in Begesto per- 
&cribatur„ 10 

30. In unaquaque Ecclesia prope quam residet Pastor eri- 
gatur fons baptismalis et sub clavi custodiatur. 

31. In baptismo adultorum licet uti formula quse in Rit. 
Bomano pro baptismo infantum prsescripta est, ad quin- 
quennium a die 30a Januarii, 1887. 

DE CONFIRMATIONE. 

32. Oportet animarum Pastores de conflrmatione gregem 
sibi commissum diligenter docere ita ut et adulti qui hoc 
salutare Sacramentum quacunque ex causa nondum suscepe- 
rint, ad illud digne suscipiendum tandem alliciantur et 
parentes quam maximam dent operam ut liberi ad idem 
sacramentum scienter ac pie accedant. 

33. Rectoris est sive per se sive per Assistentem Sacerdo- 
tem omnes pueros aliosque confirtnationem suscepturos sum- 
ma diligentia instruere et praeparare 

34. Confirmandi habeant patrinos, juxta Eubricas Ponti- 
flcalis ; quod si aliquando contingat non posse sine magno in- 
commodo singulis candidatis singulos provideri sponsores, 
duo saitem pueris et duse puellis dentur, iique edoceantur 
omnia qu£© ad eorum munus spectant. 

35. Ad moram aliaque incommoda in hujus Sacramenti 
administratione evitanda, ConfiLrmandos judemus tesseram 
habere nomina sua complectentem et a Pastore signatam ; 
et haec tessera occasione Confirmationis est exhibenda. Hoc 
Sacramentum accepturos decenter ac modeste esse indutos 
oportet. 

DE EUCHARISTIA. 

36 Monemus Sacerdotes omnes et vehementer in Domino 
hortamur ut Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum debito 
cultu prosequantur. Non tantum stricte sed et generose ser- 
ventur quee in Rubricis prasscribuntur de tabernaculi pul- 11 

chritudine, de linteaminum munditia, et de lampade oleo 
olivarum vel saltem oleo vegetabili nutritoetsemperardente, 
Caveant ne clavis tabernaculi in Altari aut in alio loco 
patenti relinquatur, sed semper in loco tuto reponatur. 

37. Eenovatio SS. Speciei fieri debet semel in hebdomada 
sive in Ecclesiis sive in communitatum oratoriis. 

38. Sedulo vitetur usus tot habendi corporalia in usu 
quot sunt vestimentorum bursse, unicum tantum corporale, 
quolibet tempore, in usu sit in bursa speoiali post missam 
reponendum et loco honoriflco servandum. 

39.— Summa diligentia opus est ut vinum de vite habeatur 
pro Sacriflcio Missse. 

40. In ecclesia unaquaque statuatur tempus quo Missa 
eelebretur et illud accurate servetur. 

41. Vetat Conc. Trid. ne cui Sacerdoti vago et ignoto 
liceat Missam celebrare ; idcirco, monemus Sacerdotes omnes 
ne in Ecclesiis sibi commissis siaant aliquem ignotum Sacerd- 
otem Sacra Munera obire, sine speciali Nostra Venia, si 
copia sit Nos adeundi, qua deflciente, permittimus ut Missam 
celebret per unam hebdomadam extraneus Sacerdos, sui 
Ordinarii litteris rite munitus aut si litteras non habeat qui 
bene notus sit Parocho aut ejus Vicario. 

42. Legem qua duee saltem candelse, ex cera compositse, 
accendendas sunt in Sacriflcio Missee et sex in Expositione 
SS. Sacramenti vim obtinere plenam in hac dicecesi declara- 
mus, saltem in unaquaque ecclesia prope quam residet Pastor. 

43. Notum est omnibus multum conferread omnem reliquse 
vitse rationem atque adeo ad aeternam cujusque salutem qua 
animi prseparatione.prima vice SS. Eucharistise Sacramen- 
tum sumpserit, quare Sacerdotes omnes in Domino hortamur 
ut in preeparandis juvenibus pro prima communione omnem 
diligentiam adhibeant. 

44. Indulgemus ut Benedictio S. Sti. detur tum in Ecclesiis 
tum in Oratoriis Communitatum dummodo cultu debito fieri 
possit. 12 

a) Semel --Unaquaque die Dominica et in festis dup* Ite et 2a3 
class. 

b) Bis— In hebdoniada in tempore Quadragesimaa» 

c) Singulis diebus mensis Maii. 

d) Bis—Tn Solemnitate Corporis Xti et semel in die per Oc-* 
tavam. 

e) Semel— In festo SS. Cordis Jesu et prima feria VI. unius 
cujusque mensis. 

f) Semel— In hebdomada tempore Adventus. 

g) Semel — In festo Patroni uniuscujusque Ecclesiaa. 
k) Semel— In festo Sti. Patritii et Sti. Augustini. 

1) Singulis diebus mensis Octobris ubi recitatur Hosarium 
cum Litaniis Lauretanis juxta decretum Leonis XIII, 26 
Aug., 1886. 
Commendamus Sacerdotibus ut ubi fieri potest Adoratio 

quadraginta horarum semel in anno peragatur. 

45. Jubemus omnes Sacerdotes qui ad Altare accedunt ad 
Hostiam SS. e tabernaculo extrahendam omnino debere esse 
indutos superpelliceo et stola et habere duos cereos accensos, 
tamenadmittimuspraxim (0'K.,Ho. 201) extrahendi pyxidem 
parvam e tabernaculo jam prius pro viatico paratam ita ut 
ciborium visui exponi non debeat, sine superpelliceo et stola* 

DE PCENITENTIA. 

46. Paratissimum se prsebeat Sacerdos ad Confessiones 
audiendas, horis regulariter statutis, et fideliter servatis. 

47. Districte prohibemus ne a quovis Sacerdote ullo modo 
minnatur libertas fidelibus a Christo et ab Ecclesia concessa 
cuicumque voluerint Confessario approbato confitendi. 

48. In omni Ecclesia erigatur Confessionale extra quod 
non audiantur Confessiones mulierum aut puellarum nisi 
sint surdae. In domibus privatis audiantur mulieres in 
quantum potest per crates et semper in loco patenti. 13 

49. Quater aut saltem bis in anno audiantur Confessiones 
puerorum et puellarum qui septimum annum jam attigerint 
et Sacrse Synaxi nondum sunt apti. 

50. Sedulo Pastores foveant etiam in junioribus consue- 
tudinem menstruae confessionis ut legi quam primum per 
omnem vitam conforment. 

51. Casus reservati. 
Confessarius absolvere nequit : 

a) Ab heeresi et apostasia a ride et a schismate eos qui, in 
loco ubi Sanctum Officium exercetur, v. g. Bomse, deli- 
querint. 

b) Complicem proprium in quolibet peccato mortali externo 
contra castitatem. 

c) Sacerdotem qui complicem proprium in hujusmodi pec- 
cato absolvere attentaverit. 

d) Personam cujuscumque sexus quse vel per seipsam falso 
denuntiaverit sacerdotem de sollicitatione in confessione, 
vel sceleste procuravit ut hoc ab aliis fieret. 

e) Personam sollicitatam, nisi prius sollicitantem Ordinario 
denuntiaverit, aut saltem se cum primum poterit deiatu- 
ram spondeat ac promittat. (Ben. XIV. Const. Sacr.) 

f) Catholicum qui novum Matrimonium conjuge superstite 
contrahere attentaverit. C. P. B. III. No. 124. 

g) Catholicum qui coram prsecone hreretico Matrimonium 
contraxerit vel attentaverit. C. P. B. III. No. 127. 

52. Pro absolutione eorum qui coram prsecone haeretico 
Matrimonium attentaverunt et exinde excommunicationem 
contraxerunt, volumus ut absolutio extra confessionale de- 
tur, et ut adhibeatur Formula extans in Bituali Bomano, 
quod si hujus copia non sit, adhibeatur Formula pro abjura- 
tione et professione Fidei ; incipiens a " Kyrie Eleison " quae 
est fere ejusdem tenoris quseque prostat in Bitualis Compen- 
dio. In missionibus ubi non residet Sacerdos, et quando 
mora necessaria ad petendam facultatem magnum afferat in* 14 

commodum, potest Missionarius ab hac censura absolvere, 
etiam in Confessione, injuncta gravi poenitentia. In hoc 
casu Sacerdos, de absolutione data, Ordinarium quam primum 
certiorem facere tenetur et rationes assignare ob quas id 
necesse esse judicaverit. 

DE EXTREMA UNCTIONE. 

53. Sacerdotes opportune visitare debent infirmos eosque 
hortari ut Sacramentum Extremse Unctionis suscipiant dum 
pleno rationis usu gandentut sic uberiorem fructum percipere 
possint. 

54. Nunquam licet ultima Sacramenta denegare mori- 
bundo sub prsetextu quod, avaritia ductus, nihil unquam ipse 
contulerit in usum Ecclesioe vel Pastoris. 

55. Volumus ut pueri septennio majores de hoc Sacra- 
mento instruantur et ipso muniantur. 

56. Juxta prsescriptum et mentem "Eitualis Komani" 
sedulus sit Pastor animarum in visitandis infirmis et agoni- 
zantibus etiam postquam ultima receperunt Sacramenta ; et 
illos exhortetur, conso^etur et elicito ab iis, si possint, novo 
confessionis et contritionis actu, nova identidem donet 
absolutione. 

DE MATRIMONIO. 

57. Cum Matrimonium magnum sit Sacramentum in 
Christo et in Ecclesia oportet ut illud sponsi debitis cum dis- 
positionibus recipiant. 

58. Semel in anno, tempore scilicet Quadragesimse fiat 
sermo de hoc Sacramento, et speciatim de mixtis connubiis. 

59. Curet Eector, quantum potest, ut Matrimonia mane 
intra Missarum solemnia celebrentur. 

60. Vetat lex ne Matrimonia mixta in Ecclesia celebrentur. 

61. Proclamationes bannorum tribus Dominicis vel diebus 15 

f estis de praecepto faciendse sunt in ecclesia utriusque sponsi 
antequam nuptise contrahantur. Publicatio bannorum fleri 
potest quolibet anni tempore. Indulgemus ad tempus ut 
quilibet Eector possit ab una proclamatione dispensare, data 
causa sufficiente. 

In duabus aliis proclamationibus nunquamdispensabimus, 
nisi ob sufficientes et canonicas rationes, easque in scriptis a 
Pastore exaratas. Vide Facultatum Nm. 21 

62. In locis ubi Missa non celebratur singulis Dominicis 
possint Missionarii a duabus bannorum et ubi nulla est 
Ecclesia a tribus proclamationibua dispensare, onerata eorum 
conscientia de rationis sufficientia et de certitudine quod 
sponsi sint liberi in unoquoque casu. 

63. Dispensationes in scriptis semper petantur nisi gravis- 
sima urgeat necessitas. 

64. Eationes Canonicse (ut in Append. G. P. B. III, p. 249) 
ob quas dispensationem concedere expedit, clare sunt expri- 
mendee ; hoc enim generali Ecclesise lege pr&scribitur. 

Cum litteris supplicationis pro dispensatione ab una ex 
duabus proclamationibus tria scutata ; a tribus publicationi- 
bus quinque scutata mittantur, remittenda si non conce- 
datur dispensatio. Si quandoque contracturi sint pauperes, 
hoc tanquam sibi notum exponere Sacerdotis erit. 

65. In Matrimoniis mixtis clare dicendum est in petitione 
qusenam sit pars catholica et quee acatholica et caute et pru- 
denter inquirendum est de impedimentis— dispar. cult. liga- 
minis, &c. 

66. Excommunicatione plectuntur qui contrahunt aut at- 
tentant Matrimonium coram Ministello Sectarum. 

67. Non licet Matrimonio assistere eorum qui ministellum 
adituri sunt, Matrimonii iterandi causa. 

68. Numquam licet Eectori vel Confessario invalidum de- 
clarare Matrimonium ad alias nuptias permittendas. 

69. Nunquam licet Matrimonium in Ecclesia celebrare 
post occasum solis. 16 

DE SCHOLIS PAROCHIALIBUS. 

70. In omnibus loois ubi constitui possunt ScholaeCatholi- 
cae, admoneantur fideles de obligatione et necessitate eas 
erigendi. Vide et lege C. P. B. III, Titm. VI, P. 99. 

71. Sacerdotes in cura animarum saepe saepius de gravis- 
simo suo erga scholas officio in colloquiis et collationibus 
cum fratribus consilia conferant. Scholas suas sicut pupillas 
oculorum suorum diligant, eas frequenter, unamquamque 
partem earum semel in hebdomada, invisant et inspiciant, 
puerorum moribus invigilent zelum eorum congruis mediis 
stimulent, catechismum et historiam sacram ipsi per se do- 
ceant, aut certe ut a magistris sodalibus congregationum rite 
doceatur efficiant. Operam dent ut in scholis adhibeantur 
semper libri a Catholicis Scriptoribus concinnati. Mandamus 
ut laici a Sacerdotibus ita instruantur ut scholam paroch- 
ialem quasi partem essentialem parochiae habere assuescant 
sine qua vel ipsa parochiae in futuro existentia periclitetur : 
ideoque instruantur insuper de obligatione easdem scholas 
sustentandi. C. P. B. III, No. 201 et 202. 

72. Volumus ut Eectores Ecclesiarum vel eorum Vicarii 
ssepius adeant Dominicis diebus scholas catechismi, feriali- 
bus autem parochiales et etiam collegia seu gymnasia et 
academias puerorum et puellarum quse a sacerdotibus non 
reguntur. Praeceptores sacerdotali charactere non insigniti 
sive religiosi sive laici, magno equidem sunt adjumento in 
juvenum institutione, at munus verbi Dei docendi sibi pro- 
prium non habent. " Labia enim sacerdotis custodient scien- 
tiam, et legem requirent ex ore ejus." Mal, II, v. 7. 

73. Catechismo dicto Concilii P. B. III uti omnes tenentur. 

74. Parochos caeterosque sacerdotes hortamur in Domino et 
enixe rogamus ut diligenter animum intendant ad inquiren- 
dos dignoscendosque inter pueros suae curae commissos, qui 
ad clericale tyrocinium idonei et vocati videantur. Si quos 
repererint pueros " bonae indolis, piae mentis, devoti genero* 17 

sique animi aptos studiis" qui spem afferent se ecelesias- 
ticis ministeriis perpetuo inservituros, nutriant illorum 
zelum ; pretiosa illa vocationis germina f oveant ; pro paterna 
charitate ad pietatemet elementa scientiarum eos informent; 
ad studia incitent, a sseculi contagiis sedulo arceant ;. par- 
entes ipsos moneant ut fllios dummodo signaveree vocationis 
ostendant ad ingrediendum statum clericalem inducant; 
obstacula demum removere satagant, quse non raro ex fami- 
liae egestate oriuntur. 

DE NXGRITXS. 

75. "Cum magnus sit numerus Nigrorum intra limites 
Nostras Dicecesis, et conscientia nostra gravetur de eorum 
salute, mcnemus urgenter in Domino omnes Sacerdotes ut 
curam habeant in quantum possunt, de omnibus Nigris intra 
conflnes suse jurisdietionis. lo. Volumus ut opportunus et 
idoneus locus in ecclesia communi illis provideatur et eorum 
parvuli fidei principia edoceantur. 2o. Instituatur societas 
qusedam religiosa et benevola ad retinendos illos in flde et 
Sacerdos ipse de hac curam habeat. 3o. Saepe visitet 
schoias, pro illis jam erectas et, si fleri potest, erigat scholas 
ubi non sunt. 4o. Cateehistse utriusque sexus, si idonei in- 
veniantur Sacerdotem adjuvare valent nigros congregando 
ac catechismum hymnosque sacros edocendo. 5o. Et cum 
Sacerdotes hsec exequi non valeant nisi subsidio pecuniario, 
nos, ubi necesse erit et in quantum possumus, zelosos Sacer- 
dotes juvabimus in piis istis operibus." (C. P. B. III. Nos. 
237, 243, Syn. Natch.) 

DE VARIIS DEVOTIONIS ET DISCIPLIN^ QUES- 

TIONIBUS. 

76. Volumus ut in singulis missionibus instituantur Socie- 
tates vere Catholicse. C. P. B. III. 256-9. 18 

Sedulo caveant Sacerdotes ne in Societates secretas et ab 
Ecclesia damnatas adducantur fideles. 0. P. B. III. 244, 255. 

77. Nunquam cessent Sacerdotes contra ebrietatem 
ejusque occasiones fortiter conclamare; prsesertim vero 
quum exercitia spiritualia pro populo habent. Memores 
etiam doctrinse Apostolicee, plebem commissam ex animo 

doceant scriptum esse: "Neque ebriosi regnum Dei 

possidebunt," 1 Oor. VI, 10, revocent in mentem aliorum qui 
existimant se stare, Verba Eccli. III, 27. "Qui amat peri- 
culum peribit in illo." Prseterea quum verba moveant tan* 
tum, exempla vero trahant, Sacerdotes ipsimet qui, monente 
Apostolo, debent esse forma gregis ex animo, sint temperan* 
tiee virtutis exempla. C. P. B. III. 80, 260, 263. 

78. Quee in Oap. V., C. P. B. III, No. 288. "DeModis 
Prohibitis pecunias Oolligendi." sunt decreta ab omnibus 
servari jubemus. 

79. Festa de prsecepto sunt : 

Immaculata Conceptio B. M. V. 
Nativitas D. N. J. C. 
Circumcisio D. N. J. C. 
Ascensio D. N. J. C. 
Assumptio B. M. V. 
Festum Omnium Sanctorum, 

Jejunia de preecepto : — 

Quadragesima. 
Quatuor Tempora. 
Vigilia Pentecostes. 

" Assumptionis B. M. V. 

" Omnium Sanctorum. 
N,ativitatis D. N. J. C. 

80. Exoptamus ut fideles instruantur de usu et utilitate Sac- 
ramentalium et Bendictionum quse ab Ecclesia approbantur. 

Totis viribus laborent Sacerdotes omnes ut ubique introduc- 
atur mos sepeliendi mortuos mane et cum Missa exequiali. 19 

DE REBUS TEMPORALIBUS. 

81. Nulli licet Sacerdoti novam Ecclesiam aut aliud ali- 
cujus momenti sedificium incipere, vel majores in aedificiis 
jam existentibus facere mutationes nisi cum prsevia Episcopi 
approbatione, in scriptis data. 

82. Legali f orma tradendum est Ordinario Coemeterium vel 
cujuslibet speciei fundus ubi erigendum est pecuniis Ecclesise 
seu fidelium quodcunque eedificium. 

83. Decretum C. P. B. III, No. 276.— exequentes statuimus ; 
Caveant Sacerdotes ne res suas tali modo rebus Ecclesise 
immisceant ut non facilis appareat distinctio nec facilis fleri 
separatio. Habeant igitur librum in quo res omnes Ecclesise 
recenseantur atque tum expensa tum debita ejusdem accurate 
notentur. 

84. Nullo omnino in casu salarium sive Pastoris sive 
Assistentium sinatur de anno in annum accumulari atque inter 
debita Ecclesise recenseri. Singulis proinde annis accipiatur 
alioquin enim censebitur Pastor sive Assistentes juri suo 
renuntiasse et pecuniam sibi debitam dono Ecclesiae dedisse. 

85. Stricte prohibemus ne quis Sacerdos Ecclesiam eere 
alieno gravare audeat sine licentia Ordinarii in scriptis data. 
C. P. B. III, No. 279. 

86. Omnis Ecclesise cujus reditus, locatione sedium et 
collectis in Ecclesia factis, attingunt octingenta scutata 
($800.00) per annum, assignabitur Rectori salarium fixum. 

Bector vero Assistenti, si quis sit, ducenta et quadraginta 
scutata per annum persolvet prseter victum. Si quis autem 
Assistens diutius in Ecclesia retineatur de illo nos speciali 
modo providebimus. Episcopus vel Dioecesis nulla lege tene- 
tur salarii defectum supplere si, qua de causa, Rectores vel 
alii, qui Ecclesiis prsesunt, illud vel nullum vel justo minus 
accipiant. 

87. Quatuor erunt collectse annuse in omnibus Dicecesis 
Ecclesiis faciendse, scilicet ; 20 

1. Circiter Festum Nativitatis Domini, pro Orphanis. 

2. Dominica la. Quadragesimse, pro Fidei Propagatione et 
Indorum et Nigrorum Missionibus. 

3. Dominica Eesurrectionis, pro Seminaristarum Educatione. 

4. Dominica Trinitatis S. S.-~ pro Papa. 

Quas collectas Sacerdotes Dominica prsecedente populo 
annuntiabunt et ipsa die impense commendabunt. 

88. Stricte prohibemus ne collecta fiat pro ipso Sacerdote 
nisi ex speciali venia Ordinarii. 

89. Eectores Missionum plenam et perspicuam administra- 
tionis rationem singulis annis, mense Januarii Ordinario red- 
dent. Similis ratio summaria qua missionis conditio fiscalis 
clare pateat, singulis annis intra mensem Januarii in ccetu 
fidelium promulgetur. 

90. Propter incendii periculum mandamus ut omnia sedi* 
ficia ecclesiastica contra damnum ex incendio oriundum 
nomine Ordinarii assecurentur. 

91. Edicimus ne quis Eector aut quilibet Sacerdos Ecclesise 
pecuniam in mensa nummularia privato suo nomine deposi- 
tam teneat, aut mcnsae libellum (bank book) suse privata^ 
personse inscribi permittat. 

92. Eectores summam adhibere debent diligentiam in 
obtinendis proprietatum ecolesiasticarum titulis (deeds). 
Postquam a viris peritis diligentissime recogniti fuerint, eos 
Ordinario probandos exhibeant, ut demum formis et cautelis 
tum a lege civili tum Dioecesana requisitis vestiti, in archivo 
Dioecesano deponantur. 

Considerata apud nos legum civilium conditione, fiant tituli 
omnes absolute nomine Episcopi (in fee simple) qui, ut totius 
Dicecesis mere procurator, omnia tenet et administrat. J^**STATUTA HiEC DlfflOESANA VIM LEGIS HABERE DECLARA" 

mus, a die Eesto Omnium Sanctorum, A. D. 1888. 21 

Emi Patres S. Consilio Christiano nomini propagando 
praepositi in Comitiis Generalibus die 28 Martii, 1887, habitis 
sequentia decreverunt: "Incasibus remotionis peragendse, 
seu privationis totalis ab offlcio Bectoris, in poenam criminis 
vel reatus disciplinaris canonicus processus juxta prsefata 
Instructionis-^' Cum magnopere '-^et Concilii III. . Plenarii 
decreta, conflci debet. Cum Vero agatur de translatione 
Kectoris ab una Missione ad aliam aut ad aliud officium 
etiam inferius, Ordinarii non tenentur ad canonici processus 
instructionem ; opus est autem ut hoc fiat graVes ob causas, 
et habita meritorum ratione juxta dispositionem Concilii 
Plenarii Baltimorensis III, Tit. II, Cap. V, § 32. Si in casu 
translationis fiat recursus ad S. Congnem, S. Congregatio 
remittet recursum ad Metropolitam, vel si agatur de Metro- 
polita, ad Metropolitam viciniorem." 22 

PRAYERS ORDERED BY POPE LEO XIIL 

To be said kneeling after the celebration of Low Mass in all 
the Churches of the world. The Priest with the people recites the HaIl Maky thrice ; 
then the 

Salve Rec+ina.— Hail! Holy Queen, Mother of Mercy, our 
life, our sweetness, and our hope ! To thee do we cry, poor 
banished children of Eve ; to thee do we send up our sighs, 
mourning and weeping in this valley of tears ! Turn, then, 
most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us and 
after this, our exile, show unto us the blessed fruit of thy 
womb, Jesus. O clement, O loving, O Sweet Virgin Mary ! 

V. Pray for us, O holy Mother of God. 

R. That we may be madeworthy of the promises of Christ. 

LET US PRAY. 

O God ! our refuge and our strength, favorably look upon 
Thy people who cry to Thee : and through the intercession 
of the glorious and Immaculate Mary, Mother of God, of 
Blessed Joseph, her Spouse, of Thy Holy Apostles, Peter and 
Paul, and of all the Saints, mercifully and graciously hear 
the prayers which we pour forth for the conversion of sinners 
and for the freedom and exaltation of Holy Mother Church. 
Through Christ our Lord. Amen. 

St. Michael, the Archangel, be our defense in battle and 
our protection against the" malice and snares of the Devil. 
REBUKE him, O GrOD, we suppliantly beseech Thee; and 
do Thou, Prince of the heavenly hosts, by the divine power 
cast into hell Satan and the other wicked spirits who go 
through the world seeking the ruin of sculs. Amen. 

(300 days indulgence.) 

(N. B. The celebrant, havircg reud the last gospel goes to the middle ofthe 
altar, bows to the crueiflx, descends, and kneeling on the lowest step, recites the 
prayers; he then ascends to the altar, takes the chalice and returns to the 
sacristy. The " Hail, Holy Queen" and the invocation to " 8t, Michael T ,T 
should be said sirrmltaneously bypriest and people.) 23 

PRAYERS 

Which are recommended to be recited by the priest and 

people alternately after benediction, while the blessed 

sacrament is still upon the altar. Blessed be God ! 

Blessed be His Holy Name ! 

Blessed be Jesus Christ, true God and true man ! 

Blessed be the name of Jesus ! 

Blessed be Jesus in the Most Holy Sacrament of the Altar ! 

Blessed be the Great Mother of God, Mary most holy ! 

Blessed be her holy and Immaculate Conception. 

Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother ! 

Blessed be God in His Angels and in His Saints ! 

Indulgence of one year every time this prayer is said; 
Plenary Indulgence once a month, on the usual conditions. 

[See Kaccolta, p. 387.] 24 

Cathedral, Mobile, Ala., 

April 12th, 1886. 
Rev. and Dear Father : 

The decrees of the Third Plenary Council of Baltimore, 

having been examined by the Holy See and promulgated by 

the Apostolic Delegate, are to be observed as laws binding 

in conscience by all the Priests exercising the sacred ministry 

in this diocese. The Rev. Clergy should procure copies of 

the decrees and study them conscientiously, so as to become 

familiar with the letter and the spirit of these wise regula- 

tions. Some of the decrees call for the Immediate attention 

of Priests having charge of missions or parishes, viz: 

1.— Priests are forbldden to serve as guardians, executors or 
sureties, for any person or estate. (No. 82.) 

2. — It is forbidden to enter suit against any person for the 
collection of a church debt without havingfirst obtained 
the permission of the Ordinary. (No. 84.) 

3.— Pastors are admonished to frequentiy instruct the faith- 
ful on the dangers of mixed marriages. (No. 133.) 

4.— Pastors are bound to establish parish schools and to 
labor zealously for their Improvement; to visit these 
schools every week and to instruct the children in 
catechism and sacred history. (No. 201.) 

5.— At every mass, on Sundavs and holy-days of obligation, 
the Gospel is to be read and a short instruction, of nofc 
less than five minutes, given. (No. 216.) 

8,— Pastors are required to make an inventory of all church 
property, whether held for church, house, school or 
cemetefy purposes. A copy of the inventory is to be 
sent to the Ordinary and another preserved in the 
archives of the mission. (No. 276.) In this diocese the 
Rev. Pastors are requested to forward the inventory to 
the Bishop on or before July lst ; the copy kept by the 
Pastor, and the parish registers, will be shown to the 
Bishop when on his visitation. 

7.— Bishops are commanded to exact from every priest in 
charge of a church an annual statement of the financial 
condition of his mission. This statement is to be made 
known to the congregation and a certified copy sent to 
the Ordinary in the month of January of each year. 
(No. 272.) 25 

8,— Priests are not allowed to incur any church debt, or to 
make improvements or alterations in church, house, 
school or cemetery, without the written permission of 
the Bishop. (No. 279.) 

9. — Fairs, pic-nics, excursions, balls, &c, are forbidden, 
except with the permission of the Ordinary, who is not 
allowed to permft the sale or use of intoxicating liquors, 
wine or beer, at any such entertainment. (No. 290.) 
10,— It is forbidden to refuse absolution to Catholics who fail 
to pay church dues. (No. 292.) 

I take this occasion to exhort the Rev. Clergy to do all that 
they can, to dissuade their people from seeking dispensations 
from the banns, and from the impediments, "mixtae 
religionis" and " disparitatis cultus." The number of dis- 
pensations asked from the banns and for "mixed marriages" 
is appalling. Earnest and frequent instruction on these 
subjects ought to effect some chaDge for the better. 

In applying for dispensations, write and state the nature 
of the impediment or impediments and the reasons for 
granting the dispensation. Except in urgent cases, the 
application should be sent through the mail, marked on the 
outside, Official. In urgent eases, the telegraph may be 
used. 

Persons intending to marry should be instructed to give 
timely notice to the Priest that he may have sufficient time 
to obtain the necessary dispensations. 

In mixed marriages, it is my wish that the agreement pre- 
pared by the Iate Bishop Manucy should be signed by the 
eontracting parties before application is made for the dis- 
pensation. 

This circular being chiefly for the information of the Rev„ 
Glergy, need not be read in church. 

Your servant in Christ, 

4» 3. 0'SULLIVAN, 

Bishop of Mobile. 26 
MARRIAGE C0NTRACT. 

I, the undersigned, not a member of the Catholic Church, 

wishing to contract marriage with 

a Eoman Catholic, do so with the understanding that the 
marriage tie is indissoluble, except by death, and I promise 

to and to the Catholic Chiirch, that 

shall be permitted the free exercise of the Catholic religion ; 
that all the children, of either sex, born of this marriage 
shall be baptized and educated in the Catholic Faith, and 
that no other marriage ceremony than that before the 
Catholic Priest shall take nlace. 

Signed this day of 

188 

Witness : 

The third Plenary Council, (Decree 126) forbids Catholics, 
under pain of grievous sin, to apply to the civil courts even 
for a divorce from bed and board, without having consulted 
the proper Church authority. 

When the marriage is valid, a Catholic, if permitted to ask 
for a civil divorce, should apply only for a divorce from bed 
and board. 27 

EXTBACTS FBOMTHE CODE OF ALABAMA BEGABD* 

ING MABKIAGE. 

1. A man under the age of seventeen, and a woman under 
the age of fourteen years, are incapable of contracting mar- 
riage — [Sec. 2309, Marriage voidable merely.] 

2. Minors— i. e. males under 21 years of age and females 
under 18, are not granted a marriage license, (and conse- 
quently are not allowed to marry) without the consent of 
their parents or guardians.— [Sec. 2315.] 

3. No marriage shall be solemnized without a license, to 
be issued by the Judge of Probate of the county in which the 
woman resides; which llcense is an authority to any one 
qualified to solemnize marriage, to join together in matri- 
mony the persons therein named — [Sec. 2314.] 

4. All persons solemnizing marriage in virtue of a license 

must, within one month thereafter, certify the 

fact in writing to the Judge of Frobate.— [Sec. 2317.] 

5. Any minister of the Gospel, who joins persons in mar- 
riage without a license, as required by this article, or who 
goes out of the State and marries persons, one or both of 
whom reside in this State, without such license, or a license 
from the State in which the marriage is celebrated, forfeits 
one thousand dollars, one-half to the use of the State, and 
the other half to the use of any person who may sue for the 
same.— [Sec. 2320.] „ 

6. Any minister of the Gospel, who knowingly solemnizes 
marriage between a white person and a negro or the descend- 
ant of any negro to the third generation, inclusive, though 
one ancestor of each generation was a white person, is liable 
to a fine of not less than $100 nor more than $1,000, and to 
six months imprisonment or hard labor.— [Crim. Code, Secs. 
4018-19.] 

7. Upon granting a divorce, the court may give the 
custody and oducation of the children of the marriage to 28 

either father or mother, as may seem right and proper* 
having regard to the moral character and prudence of the 
parents, tiie age and sex of the children ; and pending the 
suit may make such orders in respect to the custody of the 
children as their safety and well-being may require. But in 
cases of abandonment of the husband by the wife, he shall 
have the custody of the children after they are seven years 
old, if he is a suitable person to have such charge.— j 
[Sec. 2338.] 

8. The Ohancellor may decree a divorce from bed and 
board for cruelty in either of the parties, or for any cause 
which would justify a decree from the bonds of matrimony, 
if the party applying therefor desires only a divorce from bed 
and board.— [Sec. 2339.] 

MARBIAOE LAWS OF FLOEIDA. 

1. Twenty-one years is the age at which persons may 
marry without the consent of parents or guardians. 

2. A marriage license from the county judge is required. 

3. The license is to be returned to the court. 

4. Marriages between whites and negroes, or persons 
having one-eighth negro blood, are forbidden under heavy 
penalties. 29 

DI00E8E OF MOBILE. 

Bev. Deae Fathee: 

A retreat and synod of the Clergy of the diocese will be 
held in August or September. The date will be appointed and 
made known in due time. 

I request you to offer your prayers to God for the success of 
both undertakings ; pray that the spirit of wisdom may guide 
all who will take part in the synod to advise and approve 
only what may be conducive to the good order of the diocese, 
the salvation of souls and the honor of the Holy Church, 
"Unlessthe Lord build the house they labor in vain who 
build it." 

You are respectfully invited to send me before the lOth 
prox., suggestions on the practical matters which in your 
judgment call for diocesan legislation. 

The address and offerings forwarded to the Hoiy Father on 
the ocoasion of his sacerdotal jubilee were presented to his 
Holiness on January 21st, by the Bt. Eev. Mgr. 0'Connell, 
Eector of the American College, Eome. Mgr. 0'Connell, in a 
letter of January 24th, says : " His Holiness expressed much 
gratification, and commanded me to write you a very kind 
letter of thanks and to send his apostolic blessing for your- 
self, your Clergy and your flock." It may be wellto mention 
to your good people that their jubilee gifts were handed to 
the Holy Father and that he has sent them his grateful 
thanks and apostolic blessing. The offerings from the 
diocese amounted to six hundred dollars. 

May the peace and charity of Christ abide in us. 
Your servant in Christ, 

<$> JEEEMIAH 0'SULLIVAN, 
Ash-Wednesday, 1888. Bishop of Mobile,